Vårt Uppdrag

Svensk Isolering är branschorganisationen för företag som marknadsför isoleringsmaterial baserad på cellulosa. Föreningen informerar och driver frågor av branschgemensam karaktär för att öka kunskapen om cellulosabaserade isoleringsmaterial.

Vi ser det som vår uppgift att ge en nyanserad bild av rådande norm kring isolering i syfte att driva branschen i en mer hållbar riktning. Vi arbetar för att sprida förståelse kring diffusionsöppet byggande och cellulosaisoleringens fördelar. Främst vänder vi oss till beslutsfattare inom byggbranschen, myndigheter och fackförbund.

Vi finner det viktigt att inom segmentet isolering föra en diskussion kring utsläpp och klimatkompensation. Vi anser att klimatkompensation för gjorda utsläpp bör ses för vad det är. Energiåtgången för råvaruuttag, tillverkning och transport är betydligt lägre för cellulosan än de i idag vanligast förekommande isolermaterial.

En sparad kilowattimme är helt enkelt bättre än en kompenserad kilowattimme.