Klimatmål

 Att uppnå ett mer hållbart byggande kräver insatser från olika håll. Målsättningen är att minska resursutnyttjandet och påverkan på vår miljö. 

Paris Avtalet och Agenda 2030

Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som framförallt kom till för att begränsa den globala temperaturökningen och för att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter. Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Detta framförallt genom att minska utsläppen av växthusgaser. 

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle som satts upp av svenska regeringen. I agenda 2030 framgår att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Regeringen avser att ge Boverket i uppdrag att vara samordnande myndighet för klimatanpassning i förhållande till ny och befintlig bebyggelse. Som ett led i detta har Boverket uppfört en ny regel för nybyggnationer. Denna regel säger att nya byggnader måste uppvisa sitt CO2 utsläpp. Regeln börjar gälla 1/1-2022. Läs mer om detta på Boverkets hemsida.