Om oss

Svensk Isolering

Svensk Isolering är branschorganisationen för företag som marknadsför isoleringsmaterial baserad på cellulosa. Medlemmarna i Svensk Isolering tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av cellulosa. Cellulosa är ett isoleringsmaterial som tillverkas av träfiber eller returpapper. Svensk Isolering ska informera och driva frågor av branschgemensam karaktär för att öka kunskapen om cellulosabaserade isoleringsmaterial. Svensk Isolering skall till nytta för medlemsföretagen bidra för att påverka t.ex. beslutsfattare inom byggbranschen, myndigheter, fackförbund samt stora potentiella användare av medlemmarnas produkter. Det är ett stort fokus på att hitta alternativa energikällor för att komma ifrån vårt samhälles beroende av fossila bränslen. Vi vill driva opinion på att det är lika viktigt att spara energi för att minska användningen av fossila bränslen. Ett effektivt användande av isolering får lägre energikonsumtion som följd. Produkterna används i första hand som skydd mot kyla, värme, brand, och ljud. Det är viktiga produkter i byggprocessen och de bidrar i hög grad bidrar till ett hållbart byggande och ett effektivt utnyttjande av våra resurser och energikällor. Byggnader står för cirka 40 procent av energianvändningen i samhället och vårt mål är att minska energibehovet i våra byggnader genom ett effektiva isoleringslösningar. En sparad kwh är viktigare än att konsumera en kwh, även om den är producerad genom förnybar energiutvinning. Cellulosa binder koldioxid och därmed kan vi radikalt minska utsläpp av växthusgaser från byggnaders uppvärmning och positivt påverka klimatförändringen.

Svensk Isolerings fokusområden Att säkerställa byggnaders långsiktiga energieffektivitet genom att ställa höga krav på isolering och byggnaders klimatskal. Höja förståelse för cellulosaisolering och dess fördelar inom byggföretag, fackförbund och myndigheter.

Medlemskap

Som ordinarie medlem av föreningen kan antas tillverkare och distributörer av cellulosaisolering med verksamhet i Sverige. Antagande av medlemmar i föreningen avgörs av styrelsen i enlighet med uppställda riktlinjer och förutsätter enhälligt styrelsebeslut vid ordinarie styrelsemöte.

Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen och ställas till styrelsen som så snart ske kan skall fatta beslut om bifall eller avslag. Föreningens ändamål är att driva frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretagen. Den årliga medlemsavgiften fastställs av styrelsen inför kommande verksamhetsår. Avgiften består av en fast och en rörlig del beroende på medlemmarnas omsättning i Sverige föregående år.